HISTORIA

Vuodet 1996 – 2001

Non Fighting Generation ry on perustettu vuonna 1996. Varsinainen toiminta aloitettiin keväällä 1998 ja ensimmäinen kokoaikainen työntekijä aloitti vuoden 1999 alussa.

NFG:n toiminta sai alkunsa siitä, että katu- ja nuorisoväkivalta alkoi lisääntyä vuodesta 1993 alkaen selvästi, eikä kehitys ole valitettavasti pysähtynyt vieläkään. Nuorison väkivaltainen käyttäytyminen luo turvattomuutta, joka heijastuu laaja-alaisesti koko yhteiskuntaan. Turvattomuus lisää pelkoa ja ahdistusta, jota ihmisten on vaikea kohdata. Nuorisoväkivallan kasvuun vaikuttavat monentyyppiset seikat. NFG on pyrkinyt toimintansa alusta asti aktiivisesti puuttumaan ennen kaikkea väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla vaikuttaviin syihin järjestön puitteissa kehitettyjen kasvatuksellisien menetelmien avulla.

Toiminnan alkuvuosina keskityttiin yksinomaan nuorisoväkivallan ehkäisyyn ja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen edistämiseen. Päätoimintamuotona oli väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämiseen tähtäävät kasvatukselliset keskusteluryhmät eli Keep Cool Tiimit (”pää kylmänä -ryhmät”), joista ensimmäiset pidettiin vuoden 1999 alussa. Tiimejä järjestettiin ensimmäisenä vuonna asukastalolla, nuorisotalolla, koulussa, lastensuojelulaitoksessa ja nuorisovankilassa. Näistä koulut ovat tänä päivänä yleisin paikka, joissa Tiimejä järjestetään. Niissä työ on luonteeltaan ennaltaehkäisyä tai varhaista puuttumista.

NFG:n kohderyhmä on aina olleet nuoret, pääkohderyhmä ovat yli 13-vuotiaat nuoret aina nuoriin aikuisiin, noin 20-vuotiaisiin asti. Välillisesti vaikutus kohdistuu kaikkiin ikäluokkiin ja yhteiskuntaryhmiin. Turvallinen elinympäristö on tärkeä kaikille ja yhteiskunnallinen tavoite.

Alun perin katupäivystystoimintaa varten kehitettiin erityinen väkivallaton menetelmä, jonka avulla voidaan turvallisin ja laillisin keinoin suojella itseä ja muita väkivaltatilanteissa. Jo syksyllä 1997 päätettiin menetelmä virallistaa ja tehdä siitä on lajinsa, jonka nimeksi annettiin Väkivallaton itsesuojelu. Väkivallatonta itsesuojelua harjoitellaan sekä osana Keep Cool Tiimejä että opetetaan erikseen toiminnallisena väkivallattomuuskasvatuksen muotona nuorille.

Vuosi 2002

Vuonna 2002 otettiin merkittävä askel, kun väkivallattomuuskasvatuksen rinnalla aloitettiin toisena painopistealueena huumeettomuuskasvatus. Kun väkivaltaisen käyttäytymisen ja huumeiden käytön (ja monen muunkin tyyppisen ongelmia aiheuttavan käyttäytymisen) taustalla on pitkälti samantyyppiset syyt, oli luontevaa ulottaa väkivallattomuuskasvatusta varten kehitetty ja toimivaksi todettu menetelmä myös huumeettomuuskasvatukseen. Huumeettomuuskasvatuksen työkaluksi kehitettiin erilliset Keep Straight Tiimit (”pää selvänä -ryhmät”), jotka ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä ja joiden avulla vaikutetaan nuorten luopumiseen huumeiden kokeilusta ja käytöstä sekä huumeettoman elämäntavan omaksumiseen.

Vuosi 2003

Aina vuoteen 2003 saakka Non Fighting Generation ry harjoitti myös aktiivista puuttumista
väkivaltaan suoraan kaduilla katupäivystyksen avulla. NFG:n työntekijät puuttuivat konkreettisesti väkivaltatilanteisiin menemällä väliin nuorison aiheuttamiin tappeluihin kaduilla ja muilla yleisillä paikoilla pääkaupunkiseudulla. Katupäivystystoiminnan välityksellä muodostui suurelle yleisölle ja monelle potentiaaliselle yhteistyötahollekin yksipuolinen ja virheellinen käsitys järjestön toiminnasta. Kun vuonna 2003 päätettiin tehdä merkittävä panostus kasvatuksellisten työmuotojen monipuolistamiseen perustamalla toimintakeskus pääkaupunkiseudun nuorille, oli samalla sopiva ajankohta keskittää resursseja kasvatustoimintaan ja lopettaa erillinen katupäivystystoiminta.

Vuosi 2004

Non Fighting Generation ry allekirjoitti keväällä 2004 sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa järjestö sitoutuu osallistumaan Alkoholiohjelman 2004-2007 toteutukseen. NFG:n tavoitteena on omassa toiminnassaan lasten ja nuorten päihdekokeilujen viivästyttäminen sekä päihteiden käytön vähentäminen ja ehkäisy. Kumppanuussopimuksen myötä huumeettomuuskasvatus laajennettiin päihteettömyyskasvatukseksi, joka sisältää myös nuorten alkoholin käytön ennaltaehkäisyn. Keep Straight Tiimien tavoitteena on siten tätä nykyä lasten ja nuorten päihdekokeilujen viivästyttäminen sekä päihteiden käytön vähentäminen ja ehkäisy.

Syksyllä 2004 avattiin Helsingin Myllypuroon pääkaupunkiseudun nuorille, erityisesti murrosikäisille pojille, suunnattu toimintakeskus Tasoristeys (syksystä 2008 alkaen Poikien Kohtaamiskeskus Tasoristeys). Oman toimintakeskuksen perustaminen on ollut tavoitteena NFG:n toiminnan alusta lähtien. Tasoristeys täydentää NFG:n kouluissa ja lastensuojelulaitoksissa toteutettavaa työtä ja mahdollistaa myös aiempaa yksilöllisemmän ja tiiviimmän sekä pitkäkestoisemman tuen tarjoamisen nuorille. Tasoristeyksessä toteutetaan pojille suunnattua monipuolista elämäntaidollista vertaisryhmätoimintaa.

Kohtaamiskeskuksen käynnistämisvaiheessa sen lähiympäristössä tehtiin edelleen liikkuvaa nuorisotyötä vuosina 2004-2006.

Vuosi 2005

NFG:n toiminta laajeni vakituisesti Itä- ja Kaakkois-Suomeen, kun järjestö avasi Mikkeliin
aluetoimiston, jossa työskentelee kaksi ohjaajaa.

Vuosi 2006

merkitsi jälleen uutta askelta järjestön kehityksessä, kun toiminta laajeni kahden uuden hankkeen myötä myös perheväkivaltaa kokeneiden ja päihdeperheissä kasvaneiden nuorten selviytymisen ja terveen kasvun tukemiseen. Hankkeissa on mukana kumppanuustahoina Ensi- ja turvakotien liitto ja Pääkaupungin turvakoti ry. Käytännön yhteistyöverkoston tärkein taho on Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Poikien Kohtaamiskeskus Tasoristeyksen syksyllä 2006 toteutetun toiminnan uudelleensuuntaamisen yhteydessä luovuttiin lopullisesti liikkuvasta nuorisotyöstä. Tasoristeyksen toiminnan kehittämiseen panostettiin.

Syksyllä 2006 aloitettiin vapaaehtoisten vastuunuorten verkoston kehittäminen. Tarkoituksena on, että vastuunuoret toimivat muiden nuorten vertaistukijoina sekä Tasoristeyksessä että sieltä käsin organisoitavissa toimintamuodoissa.

Vuosi 2007

Toiminta laajenee Kuopioon, kun Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittama Nuorten väkivallattomuus- ja suvaitsevaisuuskasvatustoiminnan kehittäminen Kuopiossa ja sen ympäristökunnissa aloitti toimintanta. Kuopiossa työskentelee osa-aikaisesti yksi ohjaaja.

Itä-Suomessa käynnistyi Tasoristeys -klubi toiminta.

Vuosi 2008

NFG:n toiminta vakiintuu Pirkanmaalla. Tampereella ja sen lähikunnissa ohjataan useita keskusteluryhmiä.

Väkivallalla oireiluun liittyvää poikatyötä Tampereella kartoittava ja kehittävä monitoimijahanke käynnistyi Länsi-Suomen lääninhallitukselta saadun Nuorisotyön alueellisen kehittämisrahan myötä. Hankkeessa työskentelee pääasiassa osa-aikaisesti yksi ohjaaja.

Toimintakeskus Tasoristeys muuttaa nimeänsä Poikien Kohtaamiskeskus Tasoristeykseksi. Uusi nimi kuvaa paremmin sen toimintaa nimenomaan poikien keskuksena sekä kohtaamispaikkana, jossa kohdataan niin muita nuoria, ohjaajia kuin oma itsensäkin mm. tunteiden tasolla.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

NUKKA-PROJEKTI

Nuoriso-ohjaajuudesta nuorisokasvattajuuteen 2011–2013 -projektissa, Non Fighting Generation ry, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut ja Tampereen yliopisto yhdistävät osaamisensa ja asiantuntemuksensa tukeakseen nuoria väkivallattomuuteen sekä henkiseen ja eettiseen hyvinvointiin. Projektin tarkoituksena on nuorisotyön kasvattajuusresurssin käyttöönotto ja kasvatuksellisen viitekehyksen tuominen nuorisotyöhön. Projektin avulla pyritäänkin erityisesti hyödyntämään kunnallisen nuorisotyön resurssit tavoitteelliseen, arvopohjaiseen nuorten kasvatukseen.

Projektin kohderyhmänä ovat ne nuoret, joita kunnallisessa nuorisotyössä työskentelevät kohtaavat.
Jopa n. 80 % nk. tavallisista nuorista tekee varsinkin murrosiässä sellaisia tekoja, jotka eivät toteuta heidän potentiaaliaan hyvään ja tarkoitukselliseen elämään, vaan pikemminkin päinvastoin. Näitä nuoria tuetaan väkivallattomaan elämään, ottamaan vastuu omasta tulevaisuudestaan ja hyvästä elämästään, sekä löytämään tarkoituksia elämälleen. Nuoriso-ohjaajien ja -työntekijöiden kasvatuksellinen ote työssään tukee näitä tavoitteita.

Projektissa kehitetään kumppanuusosapuolien asiantuntemusta ja osaamista hyödyntäen ennalta ehkäisevä nuorisokasvatusmenetelmä, joka tähtää väkivallattomuuskasvatukseen kunnallisessa nuorisotyössä. Tätä menetelmäpakettia Tampereen kaupungin nuoriso-ohjaajat ja -työntekijät voivat hyödyntää osana omaa nuorten kanssa tehtävää työtään. Nuorisokasvattajuuden idean, identiteetin ja työotteen levittäminen nuorisopalveluissa tapahtuu kasvatukselliseen viitekehykseen kouluttamalla ja perehdyttämällä, sekä kouluttamalla jo olemassa olevien elämäntaidollisten keskusteluryhmien (NFG:n Keep Cool Tiimi -menetelmä) käyttäjiksi.

TYÖTÄ JA MERKITYSTÄ ELÄMÄÄN

Työtä ja merkitystä elämään -hanke työllisti alle 25-vuotiaita helsinkiläisiä työttömiä nuoria NFG:ssä joko työharjoitteluun tai palkkatuella. Työ-/harjoittelujakso oli joko 2 tai 6 kuukauden pituinen. Tavoitteena oli, että nuori tämän jälkeen työllistyi avoimille työmarkkinoille tai löytää itselleen opiskelupaikan.

Projekti alkoi 1.8.2010 ja se päättyi 31.12.2012. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Työtehtävät vaihtelivat nuoren koulutuksen, kokemuksen ja hänen vahvuuksiensa mukaan.
Pyrimme löytämään nuorelle juuri hänelle soveltuvat tehtävät, jotka liittyvät joka tapauksessa jollakin lailla nuorisotyöhön. Siinä on yleensä apuohjaajan tehtäviä kasvatus- ja/tai liikuntaryhmissä, osallistuminen avoimen iltapäivän toimintaan, erilaisia osallisuusprojekteja esim. musiikin tai jonkin muun taidelajin parissa. Koulutetuille voidaan tarjota myös tutkimustyötä.

Parhaiten yhteyden saa ottamalla yhteyttä joko te-toimistoon tai suoraan NFG:hen toiminnanjohtaja
Tuija-Leena Purjo, p. 020 7558 359 tai tuija-leena.purjo (at)nfg.fi

VASTUUNUORITOIMINTA-HANKE 2011-14

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama Vastuunuoritoiminnan kehittämishanke vuosille 2011-2014

Vastuunuoritoiminta -hanke käynnistyi 1.8.2011 ja sen kesto oli kesään 2014 asti.
Hanke on kehittämishanke ja sitä rahoitti Uudenmaan ELY-keskus.

Vastuunuorihankkeessa kehitetään malleja ja toimintatapoja, joilla vastuunuoria valmennetaan ja koulutetaan toimimaan vertaistukena omassa elämisympäristössään. Vastuunuorten on tarkoitus toimia mm. apuohjaajina, ja myöhemmin myös vapaaehtoisina ohjaajina, Tasoristeys-klubeilla eri puolilla Uudenmaan maakuntaa. Tämän lisäksi he voivat tukea muita apua keskusteluapua tarvitsevia nuoria netissä sosiaalisen median avulla.

Hanke käynnistyi elokuussa 2011.

VASTUUNUORITOIMINTA-HANKE 2008-2011

Vastuunuoritoiminnan kehittäminen Etelä-Suomen peruskouluihin- hanke toteutettiin 2008-2011.
Hanke on päättynyt.

Työskentelyn tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka puitteissa nuoret kantavat vastuuta muiden nuorten hyvinvoinnista ja edistävät samalla omaa henkistä kasvuaan. Hankkeen konkreettinen tavoite on vapaaehtoisten vastuunuorten osallistaminen aktiiviseen vertaistuen antamiseen samassa peruskoulussa oleville tai sinne siirtyville nuorille.

Vastuunuoriksi valmennettaviksi valitaan sellaisia yläasteen 7.-9. luokkalaisia, joilla on ongelmallinen suhtautuminen itseen ja muihin ihmisiin sekä ongelmia elämään sopeutumisessa. Kohderyhmä ulottuu niin “tavallisista”, mutta myös esim. häiritsevällä ja uhkaavallakin käyttäytymisellä oireilevista nuorista jo vaikeuksiin joutuneihin ja selkeässä syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin.

Vastuunuorena toimimisen edellytyksenä on erityisen valmennuskurssin läpäiseminen.
Valmennuskurssi on kaksiosainen sisältäen ensimmäisenä osiona nuorten omaan elämäntilanteeseen vaikuttavaa elämäntaidollista kasvatusta ja ryhmäyttämistä. Kymmenen tapaamiskerran aikana ryhmässä tehdään itsetuntoa ja keskustelutaitoja harjaannuttavia tehtäviä. Tällä vastuullisuuden herättämisellä ja epäsuotuisten asioiden lieventämisellä nuoria kannustetaan suuntautumaan muidenkin nuorten hyvien ihmissuhteiden ja hyvän elämän edistämiseen. Tästä alkaa kurssin toinen vaihe, valmentautuminen vapaaehtoistoimintaan ja vastuunkantoon konkreettisen tekemisen kautta.

Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen kumppanina ja aluksi pilottikouluna toimii Haagan peruskoulu, jatkossa myös muita peruskouluja, kuntien nuorisotoimia ja eri järjestöjä.

VÄKIVALTA- JA PÄIHDEPIIREISSÄ KASVANEET NUORET

Perheväkivaltaa kokeneiden ja päihdeperheissä kasvaneiden nuorten projektit ovat alkaneet NFG:llä maaliskuussa 2006 ja ne päättyivät vuoden 2009 lopussa.

Projektit on suunnattu 12–18-vuotiaille nuorille, jotka elävät tai ovat kasvaneet väkivaltaisessa kodissa ja/ tai päihdeperheessä.

Tavoitteenamme on nuorten selviytymisen ja terveen kasvun tukeminen. Tähän pyrimme vuorovaikutuksellisella yksilö- ja pienryhmätyöskentelyllä, joka perustuu NFG:n teorimalliin. Käytettävät menetelmät pohjautuvat nuorten arvoihin, tunteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin.

Työskentelyllämme on selkeästi sekä ennaltaehkäisevä että korjaava vaikutus. Työskentelyllä pyritään ehkäisemään esimerkiksi väkivallan periytyminen sukupolvelta toiselle, eli pyritään estämään väkivallan siirtyminen nuoren omaksi väkivaltaiseksi käyttäytymiseksi. Nuori voi vanhemmiltaan saaman esimerkin kautta oppia väkivallan tai päihteidenkäytön olevan hyväksyttävä keino ratkaista ristiriitoja tai selvitä vaikeista tilanteista. Me ohjaamme nuorta ottamaan vastuuta omasta elämästä sekä etsimään ja löytämään väkivallattomia ja päihteettömiä ratkaisukeinoja.

Projektien yhteistyötahot ovat Ensi- ja turvakotienliitto, Pääkaupungin Turvakoti ry sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto/ perhekeskukset.
Rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys RAY

LUKIOTYÖ

NFG työskentelee ja kehittää toimintaansa koko ajan myös lukioissa. Lukioissa on pienimuotoisesti ja kartoittavalla sekä kehittävällä työotteella toteutettu vertaisryhmätoimintaa Tampereen alueella, pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa. Keväällä 2009 toiminta laajeni myös Päijät-Hämeeseen.

Vertaisryhmissä käsitellään mm. seuraavia aihealueita: itsenäistyminen, arjen- ja elämänhallinta, koulu-uupumus, ali- tai ylisuoriutuminen, ajankohtaiset asiat nuorten elämässä tai yhteiskunnassa, itsetunto, omatunto, itsensä tunteminen, tarkoituksettomuus (miten pärjään koulussa/elämässä/yhteiskunnan kilpailussa), oman elämän suunnittelu ja vastuunottaminen omasta elämästä. Vertaisryhmätoiminta on nuorelle mahdollisuus ylipäätään ”elämän ihmettelyyn”. Tiimissä on mahdollisuus puhua aikuisen kanssa, jolla on aikaa ja kykyä kuunnella sekä puhua ratkaisukeskeisesti elämästä. Toimintatavat, asenteet, tunteet, arvot ja elämisen tarkoitukset ovat perusta jonka ympärillä ryhmässä käsiteltävät aiheet pyörivät. Vertaisryhmätyöskentelyyn osallistumisesta opiskelijat ovat saaneet kurssimerkinnän opintorekisteriin.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close