Positiivinen syrjintä on laitonta

Tarkoitukseni oli kirjoittaa ihan jotain muuta jatkoksi Eevastiinan pohdiskeluille. Näin tuppaa käymään useinkin, koska maailma on virikkeitä täynnä. Nyt inspiroiduin tämän aamun (9.6.11) HS:n vieraskynäkirjoituksesta, jossa Tuomas Ojanen kirjoitti otsikolla ”Tasapäistäminen on yksi syrjinnän muoto”.

Mitä on positiivinen syrjintä? Se on syrjintää, joka on kielletty sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa että Suomen perustuslaissa. Suomen perustuslain kuudennen pykälän mukaan ketään ei saa ”ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tämän periaatteen mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut syrjintäkiellon vastaisiksi kaikki säännöt ja käytännöt, jotka johtavat siihen, että työpaikalla aliedustettuna olevaa sukupuolta edustava työnhakija asetetaan ilman muuta parempaan asemaan muihin kyvyiltään ja taidoiltaan tasaveroisiin hakijoihin nähden. Näin ollen esimerkiksi virkanimityksissä epäpätevän naisen nimittäminen virkaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on perustuslain vastaista. Tällöinhän kaikkia virkaa hakeneita miehiä syrjitään oikeudettomasti.

Ihmisoikeussopimuksia valvovat tahot ovat viime vuosina korostaneet Suomen tarvetta edistää etenkin maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta. YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea kehotti Suomea vuonna 2009 panostamaan lainsäädännön kehittämiseen ja muihin toimiin, jotta maahanmuuttajataustaisten ihmisten asema esimerkiksi työmarkkinoilla paranisi. On kuitenkin syytä pohtia hyvin tarkoin, miten tätä kehotusta noudatetaan, jotta ei sorruta muuntaustaisten ihmisten syrjintään. Ihmistähän ei saa syrjiä silläkään perusteella, että hän kuuluu synnynnäisten ominaisuuksien perusteella johonkin enemmistöön, kuten esimerkiksi kaikki suomalaista alkuperää olevat kansalaiset kuuluvat. Heitäkään ei siis saa syrjiä.

Syrjintäkiellolla yritetään poistaa ihmisten välillä esiintyviin eroihin perustuvia ei-hyväksyttäviä erotteluja. Syrjinnän kielto kattaa välittömän ja välillisen syrjinnän. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan muodollisesti erilaista kohtelua jonkin sopimattoman syyn, kuten etnisen alkuperän tai sukupuolen, perusteella. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan menettelyä, joka vaikuttaa neutraalilta mutta asettaa tosiasiassa ihmiset epäedulliseen asemaan esimerkiksi iän tai vammaisuuden perusteella. Toisin sanoen erilaisessa asemassa olevien ihmisten kohtelu samalla tavoin – muodollisesti tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti – saattaakin olla syrjintää. Eli samalla tavalla kohtelulle pitää olla hyväksyttävät perusteet. Nämä muodostuvat siitä, että kohtelu johtaa tosiasialliseen tasapuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen riippumatta itse kunkin luonnollisista lähtökohdista (vrt. aiemmin mainitut henkilöön liittyvät syyt). Jollei näin ole, on ryhdyttävä positiiviseen erityiskohteluun.

Jos ihmisten väliselle erottelulle voidaan esittää hyväksyttävä peruste, kyse ei siis ole syrjinnästä. Positiivinen erityiskohtelu ei tarkoita myöskään suosintaa, joka asettaa ihmisen tai ihmisryhmän muita parempaan asemaan. Erityiskohtelu ei saa siis olla niin voimakasta, että se johtaa muiden ihmisten tai ihmisryhmien syrjintään. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on tunnistettu joko välillinen syrjintä tai jokin tilanne, jossa tosiasiallinen yhdenvertaisuus ei toteudu, on syntynyt hyväksyttävä syy positiiviseen erityiskohteluun. Erityisten toimenpiteiden suunnittelussa on kuitenkin muistettava, että tavoitteena on saavuttaa tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Kaikki tämän ylittävä ei ole oikeutettua, koska se saattaa rikkoa syrjintäkieltoa. Sinänsä hyväksyttävä syy ei siis oikeuta mihin tahansa toimenpiteisiin.

Tietyissä tilanteissa positiivinen erityiskohtelu on julkisen vallan velvollisuus: perustuslain 22. pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut, että yhdenvertaisuus voi edellyttää valtioilta erotteluja, jotka tähtäävät yhteiskunnassa esiintyvän syrjinnän poistamiseen. Työelämässä puhutaan paljon yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja tasapuolisesta kohtelusta. Kaiken edellä esitetyn valossa on filosofina pakko kyseenalaistaa – asettaa kyseen alle eli kyselemisen kohteeksi – mahtavatko kaikki vaaditut ja jo toteutetutkaan toimenpiteet olla kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Suomen perustuslain hengen mukaisia. Yksi mieleen tuleva esimerkki ovat erilaiset sukupuolikiintiöt. Niissä liikutaan ymmärtääkseni lakien tulkinnan rajoilla, jollei suorastaan jo niiden ulkopuolella lainsuojattomalla alueella.

Ps. Positiivinen syrjintä on laitonta viittasi siis siihen, että kaikenlainen syrjintä sotii ihmisoikeuksia vastaan. Positiivinen erityiskohtelu saattaa sen sijaan olla perustava edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle.

(Kirjoitukseni sisältää suoria lainauksia Tuomas Ojasen alussa mainitusta tekstistä.)

9 thoughts on “Positiivinen syrjintä on laitonta

 1. Antti Heikkinen 09/06/2011 — 20:04

  Kyllä mielestäni Tuomas Ojanen tämän asian muotoilee johdonmukaisemmin, tai oikeastaan jäin miettimään, oletteko kuitenkin eri linjoilla. Ojasen mielestä positiivisesta syrjinnästä pidättäytyminen, siis tasapäistäminen on yksi syrjinnän muoto, ja sinä taas otsikoit että positiivinen syrjintä on laitonta. Esimerkiksi alaikäisen poikkeuksellinen kohtelu/positiivinen syrjintä tuomioistuimessa ei tietenkään sodi ihmisoikeuksia vastaan. Jäin pohtimaan tätä nimenomaan siksi, koska tästä asiasta käydyn keskustelun vivahteet eivät ole avautuneet minulle. Ojasen kirjoitus kirkasti ajatteluani, mutta sinun kirjoituksesta jäi käsitys, että olet enemmän persulaisten ja kok. nuorten kannalla.

  Yst. terv. Antti Heikkinen

 2. Kiitos kommentista! Olen täysin samaa mieltä kuin Ojanenkin. Otsikon pointti (jonka selitän kirjoitukseni viimeisessä lauseessa) oli siinä, että kaikki syrjintä on laitonta, mutta positiivinen erityiskohtelu on joskus jopa velvollisuus, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikkien kohdalla. Kyse on siis käsitteistä positiivinen erityiskohtelu vs. positiivinen syrjintä. Vastustan jälkimmäisen käsitteen käyttämistä, koska se voi hämärtää asioita. Otsikko oli tahallaan provokatiivinen kiinnostuksen herättämiseksi 🙂

 3. Ks.myös Ojasen haastattelu, http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/06/rasismin_vastustamisesta_tulikin_rasismia_2651744.html.
  ”Ojanen teroittaa, että oikea lakitermi on positiivinen erityiskohtelu eikä ”syrjintä”, niinkuin perussuomalaiset asian ilmaisevat.
  – Se ei ole aivan sattumaa, että käytetään termiä, joka on lainsäädännölle vieras. Sillä pyritään viestimään tietynlaisia mielikuvia, Ojanen tulkitsee.”

 4. Miten tämä Veli Karimiehen kommentti mahtaa suhtautua ajatuksiinne positiivisesta erityiskohtelusta:

  ”Tutkimusteni mukaan toimittajat tai pilipalitutkijat väärinymmärtävät järjestelmällisesti, koska he eivät kykene loogisten ajatteluketjujen rakentamiseen.

  Väännetäänpä nyt vielä rautalangasta tämmösille tohtoreille ja toimittajille.

  Kaikki ihmiset täysin riippumatta siitä, ovatko he muslimeita, homoseksuaaleja tai poliitikkoja tulevat olemaan, ovat tai ovat olleet jossakin elämänsä vaiheessa e…läkeläisiä tai nuoria. Kaikkia ihmisiä koskevat siis täysin samat lait, jotka koskevat nuoria ja eläkeläisiä. Tämä ei ole positiivista erityiskohtelua!

  Kaikki ihmiset täysin riippumatta siitä, ovatko he muslimeita, homoseksuaaleja tai poliitikkoja tulevat saamaan täysin samat etuudet jos he sairastuvat tai vammautuvat! Jokainen meistä saa sairastuessaan hoitoa ja jokainen meistä saa parkkeerata invapaikalle vammautuessaan sitä vaativalla tavalla! Tämäkään ei ole positiivista erityiskohtelua!

  Kaikki ihmiset täysin riippumatta siitä, ovatko he muslimeita, homoseksuaaleja tai poliitikkoja tulevat saamaan täysin samat etuudet jos he ovat tai joutuvat olemaan rikkaita, köyhiä tai sotaveteraaneja! Nämä kaikki ovat asemia johon on jouduttu tai päästy. Tämäkään ei ole positiivista erityiskohtelua!

  Kukaan muslimi, homoseksuaali tai poliitikko taas ei saa ruotsinkielisille olemassa olevia etuuksia, jos hän ei ole ruotsinkielinen! Tämä on positiivista erityiskohtelua!

  Kukaan muslimi, homoseksuaali tai poliitikko ei myöskään saa ulkomaalaisille olemassa olevia etuuksia, jos hän ei ole ulkomaalainen! Tämäkin on positiivista erityiskohtelua!

  Kukaan muslimi, homoseksuaali tai poliitikko ei myöskään saa naisille varattuja etuuksia, jos hän ei ole nainen! Tämäkin on positiivista erityiskohtelua!

  Kysyttävää?”

  http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75460-v%C3%A4%C3%A4rinymm%C3%A4rretyt-v%C3%A4%C3%A4rinymm%C3%A4rt%C3%A4j%C3%A4t

 5. Kiitos hyvästä kysymyksestä, joka selkiyttää asiaa! Karimies tekee jaottelun sellaisiin ominaisuuksiin, jotka ovat synnynnäisiä tai pysyviä ja vertaa niitä myöhemmin muodostuneisiin tai ohimeneviin. Ihan looginen ajatus tuokin, mutta se ei millään tavalla vastaa sitä, mitä laeissa tarkoitetaan syrjinnällä tai vastaavasti positiivisella erityiskohtelulla. Karimiehen tulkinta ei siis ole oikeaan osunut. Ajatusvirhe syntyy ehkä siitä, ettei hän ole tiedostanut sitä, että positiivinen erityiskohtelu on tarkoitus olla käytössä vain sen ajan kuin on tarpeen. Jokainen voi siis elämänsä aikana olla eri kriteerein oikeutettu positiiviseen erityiskohteluun.

 6. En tiedä, onko se niin, että ”jokainen voi siis elämänsä aikana olla eri kriteerein oikeutettu positiiviseen erityiskohteluun” ainakaan siinä mielessä, kuin mitä positiivisella erityiskohtelulla tyypillisesti tarkoitetaan. Minulla on sellainen tuntuma, että vain tiettyihin ihmisryhmiin kuuluvat voivat päästä joissain tilanteissa osallisiksi siitä, mistä käytetään nimitystä positiivinen erityiskohtelu.

  Lisäksi minulla on sellainen tuntuma asiaan, että koskaan ei ”tavallinen suomalaispoika” tai ”tavallinen suomalaismies” pääse osalliseksi minkäänlaisesta positiivisesta erityiskohtelusta. Tuollaiset erityiskohtelut on varattu kaikille muille, kuin sylkykupiksi joutuneille ”valkoihoisille lihaa syöville heteromiehille”, jotka ihmisryhmänä nähdään vastuussaolijoiksi kaikesta ei suotavasta yhteiskunnassa.

  Halla-aho muuten erittelee ansiokkaasti Perussuomalaisten eduskuntaryhmän aiheeseen liittyvän julkilausuman julkisuudessa herättämää keskustelua http://www.halla-aho.com/scripta/katsaus_julkilausuman_kirvoittamiin_kommentteihin.html

  En voi muuta kuin yhtyä Halla-ahon näkemyksiin. Aiheen tiimoilta virinnyt keskustelu on osoitus useiden oppineidenkin aivojen täydellisestä hyytymisestä.

 7. Positiivisella erityiskohtelulla – kun sitä lainsäädännöllistä käsitettä käytetään – kuuluisi kai kuitenkin tarkoittaa juuri sitä, mitä käsitteellä laissa tarkoitetaan. Silloin se koskee käytännössä meitä kaikkia jossain elämämme vaiheessa. Vaikkapa lasten- tai eläkeläisten alennusliput ovat tällaisia ja lukemattomat muut esimerkit. Näin se vain menee, esittäköön kuka vaan asiasta millaisia tahansa henkilökohtaisia mielipiteitä. Suomen perustuslaki ja kansainvälinen ihmisoikeussopimus pitäisi ensin muuttaa tai kumota kokonaan, jotta sellaisilla mielipiteillä olisi todellisia perusteluja. Toki Suomessa on nimenomaan perustuslakiin perustuva mielipiteenvapaus, mutta se ei tarkoita sitä, että kenen tahansa tai edes enemmistön senhetkinen mielipide olisi lainmukainen.

 8. Kansanedustajat ovat tietysti ennenkaikkea lainsäätäjiä. Ja he voivat tehdä esityksiä lakien muuttamiseksi. Silloin on tietysti hyvä ymmärtää, mitä nykyisillä laeilla tarkoitetaan. Jos laissa ei sallita positiivista syrjintää – joka on kaiketi Halla-ahon keksimä käsite – ei sitä tarvitse kieltääkään tai jotain lakia siis muuttaa sen takia. Jos joku kansanedustaja sen sijaan haluaa puuttua positiiviseen erityiskohteluun jollain tavoin, voi hän tehdä sitä koskevan lainmuutosaloitteen. Tosin Suomen perustuslakia ei kovin heppoisin perustein ryhdytä muuttamaan ja siksi se vaatii aivan omanlaisensa suuren kannattajamäärän kansanedustajien keskuudessa.

  Viittasin omassa alkuperäisessä kirjoituksessani siihen, että jonkin ihmisryhmän positiivinen erityiskohtelu ei saa johtaa toisten, jopa enemmistön syrjintään. Tällaisia ylilyöntejä tiedän itsekin kuitenkin tapahtuneen ja niihin on tietysti syytä puuttua.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close