Kiusaamisen vähentäminen

KIPU – kiusaamiseen puututaan!

KIPU – kiusaamiseen puututaan! – on toimintamalli, jonka avulla pitkittyneeseen ja kriisiytyneeseen kiusaamistilanteeseen puututaan käytännöllisten menetelmien avulla. KIPU-toiminta on alkanut vuonna 2019 ja sitä on ohjattu ja kehitetty tämän vuoden aikana jo Etelä-Savon ja Etelä-Suomen alueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat 10-20 -vuotiaat nuoret. Hanketta toteutetaan peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lastensuojelun laitosyksiköissä. Hankkeessa hyödynnetään jo järjestössä kehitettyjä kasvatuksellisia ryhmä- ja yksilötyön menetelmiä sekä kehitetään uusia menetelmiä ja harjoituksia kohdennetusti pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin. Järjestön toteuttamat ohjausprosessit ovat monimuotoisia sekä pitkäkestoisia ja ne sisältävät sekä pienryhmä-, yksilö- ja koko ryhmän kattavaa työskentelyä. Ohjausprosessi toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä kohdetahon edustajien ja lähiverkoston kanssa, jotta toiminta saadaan vastaamaan juuri kyseisin ryhmän tarpeita. Hankkeen rahoittajina toimivat URLUS-säätiö sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.

SEIS KIUSAAMISELLE!

Seis kiusaamiselle -menetelmä on suunnattu kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamisen vähentämiseen. Menetelmä on työpajamuotoinen ja siinä käydään läpi kiusaamista, siihen liittyviä rooleja, asenteita ja tunteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Tarkoituksena on miettiä yhdessä yleisellä tasolla, miten kiusaaminen saadaan loppumaan ja mitä se jokaiselta vaatii. Menetelmässä hyödynnämme lapsia osallistavia, luovia ja toiminnallisia harjoitteita, joiden kautta kiusaamiseen pureudutaan. Harjoitteilla pyrimme voimaannuttamaan nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa ja samalla auttamaan jokaista löytämään oman tapansa puuttua jatkossa kiusaamiseen. Lapset ja nuoret ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita, joten heillä ja heidän ideoimilla ratkaisuehdotuksillaan on iso merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. Menetelmä sopii sekä ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi että käytettäväksi silloin, kun ryhmässä on jo ilmennyt kiusaamista.

Seis kiusaamiselle -toiminta sisältää 3 tapaamiskertaa, joiden kesto on n. 90 minuuttia. Nuoremmille lapsille tapaamisen kesto on yleensä 45–60 minuuttia ja tapaamiskertoja voi olla 3-5 tarpeen mukaan. Ryhmä voi olla esim. koululuokka, lastensuojelun yksikkö, nuorisotalo tms. Seis kiusaamiselle soveltuu 10 – 18 –vuotiaille. Ryhmäkertojen jälkeen opettajan tai muun ryhmän ohjaajan on helppo jatkaa keskustelua kiusaamisesta tai selvittää ryhmän sisäisiä ongelmakohtia käyttäen samoja välineitä kuin ryhmätapaamisissa.

Toimintaa on toteutettu syksystä 2015 alkaen. Siitä on tähän mennessä saatu erittäin hyviä tuloksia.

Toimintaa ohjaavat Non Fighting Generation ry:n nuorisokasvattajat käyttäen viitekehyksenä järjestön kasvatusteoriaa ja –menetelmää. Kasvatusteorian taustalla vaikuttavat eritoten arvo- ja kohtaamispedagogiikka sekä logoteoria.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close